Tuning.as - Obchodní podmínky

Provozovatel E.Shopu www.tuning.as
Zdeněk Sviták, Zahradní 910, Luhačovice 763 26, ČR
IČO: 724 07 964 - Firma je plátce DPH.

1. Obecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tuning.as Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu www.tuning.as a kupujícího (odběratele).

  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stra- nou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.
  Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

2. OBJEDNÁNÍ produktů:

Po odeslání objednávky Vám cca do 5-ti minut přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci nebo při objednávce, automatické potvrzení a shrnutí objednávky. Pokud se tak nestane, zkontrolujte zda-li jste nezadali chybně Váš email. V případě, že je email zadán správně a potvrzení Vám přesto nepřišlo, tak nás prosím kontaktujte (viz. kontakty)
  Odeslání objednávky je pro kupujícího, který si vybral zboží, závazné. Zboží - prodávajího se tak stává předmětem koupě, které si kupující prostřednictvím elektronického obchodu objednal. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

3. DODACÍ podmínky:

Většina produktů je skladem v ČR. Doba doručení je tedy kolem 5 dnů. Avšak obchod www.tuning.as si vyhrazuje lhůtu 14 dní pokud by požadovaný produkt nebyl skladem v ČR. Pokud bude dodací doba delší, budeme vás kontaktovat.

Produkty Design Šimík jsou vyráběny většinou do 5 dnů, takže dodací doba může být do 14 dní.

Zásilka standardně obsahuje daňový doklad, vyplněný záruční list a český návod.
Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

4. EXPEDICE - zásilkovu službou:

 • Přepravce obchodu alkohol-tester.as: Česká Pošta, s.p.
 • Cena poštovného a balného: paušální částka 150,-Kč (konečná cena). Pozor! Cena u větších produktů jako jsou nárazníky, křídla, prahy... je cena 250,-Kč díky tzv. "neskladnosti".
  Při objednávce alkohol testerů nad 5 000,-vč. DPH - poštovné ZDARMA!!!
  poštovné do Slovenské republiky činí 290,- Kč u standartních balíků
 • Expedice produktů:
  Probíhá ve všední dny kolem 11:00 (zpravidla jsou vyřízeny všechny přišlé objednávky od 10:00 toho dne)
  Forma odeslání: Obchodní balík na území ČR
  Jedná se o moderní, rychlou a spolehlivou přepravu.
  Česká pošta, s.p. zde garantuje doručení následující pracovní den po předání na poštu přímo na uda- nou dodací adresu. Doručování Obchodních / Profi balíků probíhá ve všední dny přibližně v časech 7:00-17:00 (v jednotlivých lokalitách se liší).
  Pokud nejste doručovatelem zastiženi na adrese, zanechá pracovník České pošty,s.p. písemné upo- zornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7mi dnů.     
  Za pozdní dodání vzniklé díky České poště, s.p. firma provozující e-shop neručí.
 • Bezpečí expedovaných alkoholtesterů:
  Detektory alkoholu jsou důkladně zabaleny do protinárazových obálek případně balíku a jsou pojištěny proti poškození nebo ztrátě.
 • Potvrzení o expedici:
  Po podání balíčku na poštu obdržítí kupující na e-mail bližší informace o zásilce (přibližně mezi 15-18 hod). Může tak sledovat aktuální stav zásilky na stránkách přepravce - České pošty, s.p.

5. PLATBA:

 • Dobírka - zboží bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb České pošty s.p. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné).
 • Převodní příkaz (zálohová faktura, proforma) - Prodávající vygeneruje zálohovou fakturu v hodnotě objednaného zboží a zašle ji e-mailem kupujícímu. Po uhrazení této faktury (den připsání na účet dodavatele) pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, zašle prodávající objednané zboží na dodací adresu kupujícího s využitím služeb České pošty s.p. K celkové ceně budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné)
 • Osobní odběr - Je v Luhačovicích zajištěn, je však nutné nejdříve učinit objednávku, s poznámkou osobního odběr. Zboží zde není skladem. 

   

Produkty zůstávají do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. CENA za zboží:

Všechny ceny produktů nabízené v tomto internetovém obchodě, jsou uvedeny jako ceny aktuální a platné pro kupujícího. Provozovatel je plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předcházejícího upozornění.

7. Prodejní doba:

Elektronický obchod na www.tuning.as:
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

8. Převzetí produktů:

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechani- cké poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit doprav- cem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán no- vý výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu odpověd- nosti za poškození zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy ku- pující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

9. Ochrana osobních údajů:

Prodávající se zavazuje respektovat Vaše soukromí a zaručuje, že všechna Vámi poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě s  výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.   

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit. Internetový obchod poskytuje na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí produktu spotřebitelem. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
 • neodbornou manipulací se zbožím,
 • závady vzniklé mimo vliv dodavatele - např. náraz, pád, voda, sluneční záření apod.
 • škod vzniklých z provozu produktu a v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi, nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování zboží
 • záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • došlo-li k neoprávněné změně v záručním listu

11. REKLAMACE:

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci může odběratel uplatnit zasláním produktu dodavateli, nebo jej přímo zaslat do autorizovaného servisního střediska, jehož adresa je uvedena v záručním listu. Doba vyřízení reklamace se tak zkrátí. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle občanského zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Pokud byla reklamace neoprávněná, došlo-li k porušení záručních podmínek, budou kupujícímu naúčtovány náklady jako za opravu pozáruční vč. poštovného. Produkt bude zaslán na dobírku zpět.

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je nutno:

 • předložit originální záruční list, případně kopii doklad o nákupu produktu
 • udání důvodu reklamace (popis projevu závady v průvodním dopise)
 • reklamované zboží musí na své náklady kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Po opravě bude zboží zasláno na adresu kupujícího na náklady prodávajícího.

12. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (např. internet, elektronická pošta, telefon apod.) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí plnění (v souladu se zákonem č.367/2000Sb., § 53, odstavce 6). Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, zašle zboží zpět tak, aby se v rámci 14-ti denní lhůty (určující je datum odeslání) vrátilo zpět na naši korespondenční adresu uvedenou v kontaktech a to za následujících podmínek:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení,
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu,  
- zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, záručního listu, návodu na použití),
- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopiI
Součástí musí být také dopis, s textem, ze kterého bude patrný Váš záměr jednostranně odstoupit od smlouvy:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD. MM. RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:____________.
                                                                                          Datum a podpis."
Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Zboží zpět musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
Při splnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo  spotřebitele na odstoupení od smlou- vy bez jakékoli sankce. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení a to složenkou nebo převodem a to na základě sděleného způsobu úhrady.
Kupující nemůže (podle § 53, odstavce 7) odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

13. Závěrečná ustanovení www.tuning.as:

Odesláním objednávky přijímá kupující bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu platnou v den odeslání objednávky, včetně expedičních nákladů, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení smluvních obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčin- ného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.
Údaje uvedné na těchto webových stránkách se nesmějí bez souhlasu držitele autorských práv kopírovat a dále používat.

Tyto "Obchodní podmínky" jsou platné od 20.2.2009.

Upozornění!!!

Upozorňujeme zákazníky, že nárazníky, křídla, prahy a podobné vzhledové doplňky je většinou potřeba dopasovat přímo na voze! Proto prosím tuto práci svěřte autorizovaným servisům, na následné reklamace nesprávným zásahem do nárazníku nebude brán zřetel! Úchyty nárazníků (přední i zadní) jsou řešeny standartně. Ve velké většině je využito původní řešení uchycení. Pouze v některých případech je nutno vyvrtat do nárazníku shodné díry jako jsou v originálním.
Dále pak nárazníky výroby DesignSimik nemají záslepky na tažné zařízení. Musí se použít originální. Nárazníky a veškeré doplňky nejsou homologovány na provoz po pozemních komunikacích.
tuning bazar
Aktuality
AUTO MOTO PÁRTY 16
AUTO MOTO PÁRTY 16 LETIŠTĚ PLANÁ- 18-19. ČERVNA 2011. Hlavní program vypukne v sobotu v 9,30 hodin. U vstupu zaplatíte 150,-Kč (děti do 12-ti let v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma) a tím si zajistíte možnost celý den a noc zábavy, adrenalinu a večer kvalitní živé hudby.
Nové wallpapery
Nové wallpapery Připravili jsme pro vás novou sadu wallpaperů. Naleznete v rubrice "Tapety Wallpapery"
Tuning srazy
V sekci tuning srazy naleznete rozpis všech srazů z CŘ. Pokud chcete přidat nějaký sraz do naší sbírky. Neváhejte nás kontaktovat.
Tuning Salon Brno
Informujeme čtenáře, že dne 26.9.2009 začíná největší Tuningová výstava "Tuning Salon a custom" v Brně. Čekají na vás ty nejlepší tuning káry a také nejlepší tuningový výrobci v oboru!!! Zastoupení zde bude mít také náš výrobce nárazníků, firma Design Šimík!
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies Rozumím